VZOROVÝ FORMULÁŘ: „ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE 14DENNÍ LHŮTĚ“

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):
-
Adresát:
Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)
IČO:
Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
-
Dne ……….jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………….nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……….dne……….
-
Jméno a příjmení spotřebitele
   (podpis)
-
Přílohy:
Doklad o koupi
---