Reklamaci nám prosím oznamte na e-mail:  reklamacie@schipro.sk

I když je procento reklamací mizivé, je dobré vědět, že u nás máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě. Je v našem zájmu všechny reklamace řešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřešení čekali déle než je nutné (s pravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

Záruka začíná běžet dnem expedice objednávky výrobku spotřebiteli. Na zboží je spotřebiteli poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. V případě prodeje firmám na IČ, platí záruka 12 měsíců. Prodejce odpovídá za vady výrobku, který má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Adresa pro zaslání reklamace: SCHIPRO SK, s.r.o., KOLLÁROVA 5631,036 01 MARTIN, SLOVENSKO

V případě, že potřebujete poradit jak správně postupovat, nebo informaci o stavu reklamace, můžete se na nás s důvěrou obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře ZDE.

Informace pro reklamaci vám pošleme obratem, nejpozději do  jedné hodiny (v pracovních dnech od 9 - 15 hod.).

Do zprávy napište:

  • číslo objednávky, nebo faktury
  • o jaké zboží se jedná (pokud je na faktuře více položek)
  • jak se závada projevila

E-mail pro informace o již probíhající reklamaci (e-mailové dotazy vyřizujeme přednostně do 1 hodiny v pracovních dnech od 9 - 15 hod.):  - reklamacie@schipro.sk

Tel: +421915 920 555 (v pracovních dnech od 9 - 15 hod., polední přestávka)


 

Reklamační řád

 

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací a záruční list, případně originální záruční list výrobce.

 

2. Základní podmínky reklamace

Vyskytne- li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením, opotřebením. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.

 

3. Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou nebo jinou přepravní společností. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu SCHIPRO SK, s.r.o., Kuzmányho 20, 036 01 Martin, Slovensko spolu s vyplněným reklamačním protokolem. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne pověřený pracovník. Pověřený pracovník je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy a o době jejího trvání. Pokud zákazník uplatní některá z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

 

4. Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet. 

 

5. Odstranitelné vady

Odstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo , aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li provedení opravy, vzhledem k povaze a charakteru vady, možné, má kupující právo požadovat výměnu zboží. Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit. Na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelné vady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad, nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

 

6. Neodstranitelné vady

Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží. V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

7. Lhůty pro vyřizování reklamace

Společnost SCHIPRO SK, s.r.o. je povinna reklamaci Spotřebitele vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

8. Obsah oznámení reklamace

• číslo Vaší objednávky

• číslo daňového dokladu / faktury (prosím poslat i kopii)

• přesný název výrobku a jeho specifikace

• výrobní číslo, které může být uvedeno v záručním listě, na krabici či na samotném zboží

• podrobný popis závady a podrobný popis podmínek při kterých se závada projevuje

• případnou fotodokumentaci

Po zaslání a doručení reklamace vás budeme neprodleně kontaktovat.

 

9. Návrat reklamovaného zboží zpět ke zákazníkovi

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem. Zároveň mu bude doručeno kurýrní společností reklamované zboží i s reklamačním protokolem. Přepravu zboží zpět zákazníkovi/spotřebiteli po uznání oprávněnosti reklamace zajišťuje prodejce na své náklady. Přepravu zboží zpět k zákazníkovi po neuznání reklamace nese sám Spotřebitel.

 

Informace o servisních místech pro pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. Vám je v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.